0884 233 790

Обявления

 

.

14.02.2024 г.

Съобщение до жителите на гр. Садово, че на 16.02.2024 г. от 08,30 ч. до 12,00 ч. ще  има прекъсвания в електрозахранването 

.

13.02.2024 г.

Обявление на Решение № 37 на ОбС - Садово за изразяване на съгласие да се извършат процедури за ИПУП-ПРЗ по плана на гр. Садово

.

13.02.2024 г.

Обявление за разрешение изработването на проект ПУП-ПРЗ с. Чешнегирово

.

13.02.2024 г.

Обявление за разрешение изработването на проект за ПУП-ПП на трасе на кабелна линия с. Караджово

.

13.02.2024 г.

Съобщение за издаване на разрешително за ползване на воден обект с. Кочево

.

08.02.2024 г.

Съобщение за постъпил проект за попълване на кадастралния план с. Катуница

.

08.02.2024 г.

Съобщение за одобрен проект ИПУП-ПРЗ с. Ахматово

.

07.02.2024 г.

Съобщение за допускане изработването на проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП по плана на с. Чешнегирово

.

05.02.2024 г.

Съобщение за разрешение за изработване на проект ИПУП-ПРЗ по план на с. Караджово

.

29.01.2024 г.

Съобщение за допускане на изработването на проект за ИПУП по план на с. Селци

.

29.01.2024 г.

Съобщение за одобрен комплексен проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП с. Милево

.

29.01.2024 г.

Съобщение за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по план на с. Кочево

.

29.01.2024 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП по план на с. Поповица

.

29.01.2024 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП по план на с. Чешнегирово

.

22.01.2024 г.

Съобщение за постъпило в РИОСВ - Пловдив във връзка с инвестиционно предложение "Модернизация и реконструкция на действащото депо за неопасни и опасни отпадъци" с. Катуница

15.01.2024 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП с. Милево

15.01.2024 г.

Съобщение за одобряване на проект за ИПУП-ПРЗ с. Ахматово

.

15.01.2024 г.

Със съобщение за допускане на изработването на проект за ИПУП-ПРЗ И ПКП с. Селци

.

10.01.2024 г.

Съобщение за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ с. Кочево

.

09.01.2024 г.

Съобщение за постъпил проект за ИПУП-ПРЗ с. Поповица

.

08.01.2024 г.

Обявление по Решение № 18 на ОбС - Садово за разрешаване на изработването на проект за ПУП-ПРЗ с. Катуница

.

08.01.2024 г.

Обявление по Решение № 18 на ОбС - Садовоза разрешаване на изработването на проект ПУП-ПРЗ с. Чешнегирово

.

05.01.2024 г.

Отчет на община Садово за изпълнени дейности по ЗЕЕ

,

13.12.2023 г.

Съобщение за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ с. Ахматово

.

08.12.2023 г.

Съобщение за издадена Заповед № АБ-125 от 08.12.2023 г. на кмета на община Садово за допускане на изработването на проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП с. Болярци

,

08.12.2023 г.

Съобщение за издадена Заповед № АБ-124 от 08.12.2023 г. на кмета на община Садово за допускане на изработката на ИПУП с. Милево

.

07.12.2023 г.

Съобщение за предоставяне на имоти на обществен достъп до информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ТИР - паркинг, автомивка и със заведение за обществено хранене, сондажен кладенец" с. Чешнегирово

.

03.11.2023 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПР по план на с. Чешнегирово

.

03.11.2023 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Богданица

.

01.11.2023 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП и образуването на нов урегулиран подземен имот по план на с. Кочево

03.11.2023 г.

Съобщение за разрешаване на изработването на проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП по план на гр. Садово

.

31.10.2023 г.

Съобщение за разрешаване на изработването на проект за попълване на кадастралния план с. Поповица

.

31.10.2023 г.

Съобщение за разрешаване на изработването на проект за изменение ИПУП-ПРЗ по план на с. Ахматово

.

20.10.2023 г.

Размер на таксата за битови отпадъци за 2024 г. и план - сметка за плащане на таксата за битови отпадъци за 2024 г.

.

18.102023 г.

Заповед № 351 от 18.10.2023 г. с районите и границите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2024 г.

.

16.10.2023 г.

Съобщение за предоставяне на обществен достъп до информация по Приложение 2 на инвестиционно предложение "Жилищно застрояване" по КК на гр. Садово

,

10.10.2023 г.

Заповед на ОД "Земеделие" гр. Пловдив, относно разпределяне на масивите за ползване на земеделски земи - с. Богданица.

......

10.10.2023 г. 

Заповед на ОД "Земеделие" гр. Пловдив, относно разпределяне на масивите за ползване на земеделски земи - с. Болярци.

....

10.10.2023 г.

Заповед на ОД "Земеделие" гр. Пловдив, относно разпределяне на масивите за ползване на земеделски земи - с. Чешнегирово.

...

29.09.2023 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПР по план на гр. Садово

,

29.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от "ВЕНИГАЗ" ЕООД

,

27.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение с възложител "ДИ КЕЙ ФИШИНГ" ЕООД

,

25.09.2023 г.

Съобщение за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Чешнегирово

,

25.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Чешнегирово

,

20.09.2023 г.

Подготовка на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021 -2027 г. СНЦ "МИГ - община Садово"

19.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП с. Чешнегирово

,

15.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за ПУП по КККР гр. Садово

,

15.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за ПУП с. Милево

,

15.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Караджово

,

15.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Караджово

,

11.09.2023 г.

Покана за свикване на общо събрание на "МИГ - община Садово" на 25.09.2023 г.

,

07.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Милево

,

07.09.2023 г.

Съобщение за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Чешнегирово

,

07.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП с. Кочево

,

07.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Болярци

,

05.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Чешнегирово

,

05.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Чешнегирово

,

31.08.2023 г.

Заповед № 284 от 31.08.2023 г. на кмета на община Садово във връзка с необходимостта от въвеждане на временна организация за движението на територията на с. Милево

,

30.08.2023 г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водоземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения

.

30.08.2023 г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

.

25.08.2023 г.

Обявление на основание чл. 74, ал. 3 и 4 от ППЗСПЗЗ за землищата на с. Богданица, с. Болярци и с. Чешнегирово

,

18.08.2023 г.

Обява за публичен търг за продажба на имот с. Болярци

,

18.08.2023 г.

Важно съобщение от БАБХ за всички пчелари

,

16.08.2023 г.

Уведомление за изработване на проект ПУП-ПР за промяна по предназначението на земеделска земя в землището на с. Караджово

,

15.08.2023 г.

Покана за свикване на общо събрание на "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МИГ - ОБЩИНА САДОВО" от 11.09.2023 г.

.

11.08.2023 г.

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане в землището на с. Поповица

.

08.08.2023 г.

Обявление - график за заседание на комисията към ОСЗ - Садово за землищата на с. Богданица, с. Чешнегирово и с. Болярци

07.08.2023 г.

Обявление по Разрешение за строеж № 956/01.08.2023 г. във връзка с изграждане на системи за ранно предупреждение и оповестяване на населението

.

01.08.2023 г.

Обявление за изготвен проект за ПУП-ПРЗ в землището на гр. Садово

.

01.08.2023 г.

Общинска служба земеделие гр. Садово уведомява заинтерисованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имотите за землищата на с. Богданица, с. Болярци и с. Чешнегирово за стопанската 2023 - 2024 година

.

26.07.2023 г.

Обявление по Заповед № АБ-57 от 05.06.2023 г. на кмета на община Садово за поправка на Заповед № АБ-6 от 30.01.2023 г.

17.07.2023 г.

Обявление по Решение № 578 от 04.07.2023 г. на ОбС гр. Садово за разрешаване на изработването на проект ПУП-ПРЗ местност "Льолевото" с. Чешнегирово

.

17.07.2023 г.

Обявление по Решение № 579 от 04.07.2023 г. на ОбС гр. Садово за разрешаване на изработването на проект ПУП-ПРЗ местност "Кайшран" с. Кочево

,

17.07.2023 г.

Обявление по Решение № 574 от 04.07.2023 г. на ОбС гр. Садово за разрешаване на изработването на проект за ПУП-ПП "Газоснабдяване на община Садово"

,

17.07.2023 г.

Обявление по Решение № 575 от 04.07.2023 г. на ОбС гр. Садово за разрешаване на изграждането на ПУП-ПРЗ местност "Чикура" с. Катуница

,

10.07.2023 г.

Съобщение за обявяване на Заповед АБ-65 от 10.07.2023 г. на кмета на община Садово за изработване на проект ИПУП-ПРЗ с. Ахматово

,

07.07.2023 г.

Съобщение за обявяване по Заповед № АБ-64 от 07.07.2023 г. на кмета на община Садово за изработване на проект ИПУП-ПРЗ с. Караджово

,

03.07.2023 г.

Съобщение за обявяване на Заповед № АБ-63 от 03.07.2023 г. на кмета на община Садово за изработка на комплексен проект за инвестиционна инициатива с. Милево

,

03.07.2023 г.

Списък на земеделските земи по населени места, които ще се отдават под наем за стопанската 2023/2024 година

,

26.06.2023 г.

Съобщение за обявяване на Заповед АБ-61 от 22.06.2023 г. за одобрен проект за изменение на ИПУП-ПРЗ за с. Чешнегирово

,

16.06.2023 г.

Съобщение за постъпило в РИОСВ - Пловдив инвестиционно предложение от "БИЛД ИНЕРТ" ЕООД

,

15.06.2023 г.

Съобщение за постъпило в РИОСВ - Пловдив инвестиционно предложение от "ВЕНИГАЗ" ЕООД

,

15.06.2023 г.

Съобщение за публично обявяване за издаване Разрешително за водоземане на подземни води

,

05.06.2023 г.

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПРЗ по план на гр. Садово

.

29.05.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП на гр. Садово

.

16.05.2023 г

Покана за организиране на кръгла маса по проект  „Мониторинг на местни политики в община Садово за ефективно приемане и участие на роми чрез партньорско управление с гражданите и бизнеса“ – Договор № BG05SFOP001-2.025-0165-С01.

=

09.05.2023 г.

Обявление за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя по план на с. Чешнегирово

,

09.05.2023 г.

Обявление за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Чешнегирово

,

04.05.2023 г.

Обявление по Решение № 549, взето с протокол № 49 от заседание на Общински съвет гр. Садово за изработване на проект за ПУП-ПРЗ с. Моминско

,

28.04.2023 г.

Протокол № 1 на комисията по Заповед № 97 от 20.03.2023 г. на кмета на община Садово за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския подземен фонд

.

13.04.2023 г.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на помещение - магазин по план на гр. Садово

.

13.04.2023 г.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на помещение по план на гр. Садово

.

11.04.2023 г.

Обявление по Решение № 535 на Общински съвет гр. Садово за одобряване на изработването на проект за ПУП-ПП по план на с. Караджово

.

03.04.2023 г.

Съобщение за постъпило в РИОСВ - Пловдив във връзка с инвестиционно предложение

.

31.03.2023 г.

Обявление за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Кочево

.

29.03.2023 г. 

Отчет на община Садово ЗЕВИ 2022 г.

,

23.03.2023 г.

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземяне на подземни води в землището на с. Катуница

Отчет на община Садово по ЗЕЕ за 2022 г.

Публикуван на: 10.03.2023 г.

Вижте повече

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Ръководител на звено за вътрешен одит"

Публикуван на: 02.03.2023 г.

Вижте повече

Приложение № 4 към Решение № 515 - Списък на животновъдните обекти на територията на община Садово

Публикуван на: 28.02.2023 г.

Вижте повече

Приложение № 3 към Решение № 515 - Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на община Садово

Публикувано на: 28.02.2023 г.

Вижте повече

Приложение № 2 към Решение № 515 - Списък на пасищата, мерите и ливадите ат общинския подземлен фонд определени за индивидуално ползване за стопонската 2023/2024 година

Публикувано на: 28.02.2023 г.

Вижте повече

Приложение № 1 към Решение № 515 -Списък на пасища, мери и ливадите от общинския подземлен фонд определени за общо ползване за стопанската 2023/2024 година

Публикувано на: 28.02.2023 г.

Вижте повече

Решение № 515 взето с Протокол № 47 от заседание на Общински съвет - Садово, проведено на 27.02.2023 г.

Публикувано на: 28.02.2023 г.

Вижте повече

Съобщение до всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за разпределението на пасища, мери и ливади от общинския и държавен подземлен фонд 2023/2024 година
Приложения

Публикувано на: 28.02.2023 г.

Вижте повече

Обявление за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ за УПИ по план на с. Милево

Публикувано на: 21.02.2023 г.

Вижте повече

Заповед за учредяване на правото на ползване

Публикувана на: 17.02.2023 г.

Вижте повече

Обявление за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Чешнегирово

Публикувана на: 16.02.2023 г.

Вижте повече

Списък на декларациите по чл.71, т. 1 от ЗМДТ за 2023 г. с информация за резолюциите по тях

Публикуван на: 15.02.2023 г.

Вижте повече

Обява за публичен търг за продажба на имот по план на гр. Садово

Публикувана на: 13.02.2023 г.

Вижте повече

Обява за публичен търг за продажба на имот по плана на гр. Садово

Публикувана на: 13.02.2023 г.

Вижте повече

Обява за публичен търг за продажба на корен на тополови дървета

Публикувана на: 13.02.2023 г.

Вижте повече

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водоземяне на подземни води в землището на с. Поповица

Публикувано на: 13.02.2023 г.

Вижте повече

Съобщение за инвестиционно предложение в ПИ с. Чешнегирово

Публикувано на: 13.02.2023 г.

Вижте повече

Обява за провеждане на конкурс за длъжността "Ръководител звено за вътрешен отит"

Публикувана на: 09.02.2023 г.

Вижте повече

Обявление за приемане на Решение № 505 на ОбС - Садово

Публикувано на: 06.02.2023 г.

Вижте повече

Заповед № РД-04-22 от 26.01.2023 г. относно  откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придабиване право на собственостна имот в с. Караджово

Публикувана на: 31.01.2023 г.

Вижте повече

.

Заповед № РД-04-21 от 26.01.2023 г. относно  откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придабиване право на собственостна имот в с. Караджово

Публикувана на: 31.01.2023 г.

Вижте повече

.

Обява за инвестиционно предложение в с. Катуница

Публикувана на: 30.01.2023 г.

Вижте повече

.....

Обява за инвестиционно предложение в с. Селци

Публикувана на: 30.01.2023 г.

Вижте повече
..

Заповед № 413 от 22.12.2022 г. на кмета на община Садово

Публикувана на:23.01.2023 г.

Вижте повече
,

Обявление на Решение № 490 на ОбС - Садово за изработването на проект за ПУП-ПРЗ по плана на с. Чешнегирово

Публикувано на: 10.01.2023 г.

Вижте повече
,,

Обявление на Решение № 489 на ОбС - Садово за изработка на проект ПУП-ПРЗ по плана на с. Кочево

Публикувано на: 10.01.2023 г.

Вижте повече
,,,

Обявление на Решение № 488 на ОбС - Садово за изработка на проект ПУП-ПРЗ по плана на с. Катуница

Публикувано на: 09.01.2023 г.

Вижте повече

,

Обявление на Решение № 492 на ОбС - Садово за изработване на проект ПУП-ПП по плана на с. Поповица

Публикувано на: 09.01.2023 г.

Вижте повече

,

Обявление за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по плана на с. Селци

Публикувано на:04.01.2023 г.

Вижте повече

,

Обявление за одобрен проект за ПУП - ПП за определяне на трасета за захранваща кабелна линия гр. Садово

Публикувано на: 19.12.2022 г.

Вижте повече

,

Обявление за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Кочево

Публикувано на: 13.12.2022 г.

Вижте повече

,,

Протокол от заседание на Временна комисия за провеждане на избор на съдебни заседатели при Общински съвет-Садово от проведено заседание на 13.12.2022г.

Публикувано на: 13.12.2022г.

Вижте повече

......

Доклад на Временна комисия за попълване на списъка на съдебни заседатели при Общински съвет-Садово от проведено заседание на 13.12.2022г.

Публикувано на: 13.12.2022г.

Вижте повече

......

Съобщение за инвестиционно предложение в с. Ахматово.

Публикувано на: 06.12.2022 г.

Вижте повече

.....

Съобщение от Директора на РИОСВ -Пловдив за осигуряване на обществен достъп до информация за инвестиционно предложение

Публикувано на: 29.11.2022 г.

Вижте повече

,

Доклад на Временна комисия за попълване на списъка на съдебни заседатели при Общински съвет-Садово от проведено заседание на 29.11.2022г.

Публикувано на: 29.11.2022г.

Вижте повече

.....

Приложение № 1 към Доклад от заседание на ВК, проведено на 29.11.2022г.

Публикувано на: 29.11.2022г.

Вижте повече

.....

Съобщение във връзка с извършване на ремонтни дейности по пътя кв. Дебър в посока Асеновград

Публикувано на: 26.11.2022 г.

Вижте повече

,

Обява за откриване на процедура по попълване на списъка на съдебни заседатели с мадат 2023-2027г. за Районен съд-Асеновград от квотата на Община Садово

Публикувана на: 21.11.2022г.

В ижте повече
......

Заповед № 363/15.11.2022 г. за извършване на дерегистрация по постоянен и настоящ адрес в гр. Садово.

Публикувана на: 16.11.2022 г.

Вижте повече

....

Съобщение от ОС "Земеделие", във връзка с прилагане на схема за държавна помощ.

Публикувано на: 15.11.2022 г. 

Вижте повече

.....

Покана за обществено обсъждане.

Публикувана на 08.11.2022 г.

Вижте повече
,

Обявление  за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по плана на с. Ахматово

Публикуван на: 04.11.2022 г.

Вижте повече
,

Обява за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общинска собственост в населените места на община Садово.

Публикувана на: 03.11.2022 г.

Вижте повече

........

Съобщение за осигуряване на обществен достъп до информация, във връзка с инвестиционно предложение с. Милево.

Публикувано на: 31.10.2022 г.

Вижте повече
......

Съобщение за постъпило уведомление в РИОСВ - Пловдив, във връзка с инвестиционно предложение.

Публикувано на: 31.10.2022 г.

Вижте повече

.......

Протокол от заседание на Временна комисия за провеждане на избор на съдебни заседатели при Общински съвет-Садово от проведено заседание на 28.10.2022г.

Публикувано на: 28.10.2022г.

......

Вижте повече

......

Доклад на Временна комисия за избор на съдебни заседатели при Общински съвет-Садово от проведено заседание на 28.10.2022г.

Публикувано на: 28.10.2022г.

Вижте повече

,

,

Заповед №344 от 28.10.2022 г. за районите за сметосъбиране, видове предлагани услуги и честотата на сметоизвозване в Община Садово през 2023 г.

Публикувана на: 28.10.2022 г.

Вижте повече

,

Обява за публичен търг за продажба на корен на тополови дървета с. Катуница.

Публикувана на: 17.10.2022 г.......

Вижте повече
.

Доклад на Временна комисия за избор на съдебни заседатели при Общински съвет-Садово от проведено заседание на 14.10.2022 година

Публикувано на: 14.10.2022г.

Вижте повече

Приложение № 1 към Доклад от заседание на ВК, проведено на 14.10.2022г.

Публикувано на: 14.10.2022 г.

.....

Вижте повече

Съобщение за постъпило в РИОСВ - Пловдив, във връзка с инвестиционно предложение.

Публикувано на: 12.10.2022 г..

.....

Вижте повече

Съобщение за публично обявяване от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

Публикувано на: 12.10.2022 г.

.....

Вижте повече

,

Обява за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2023-2027 г. за Районен  съд гр. Асеновград от квотата на Общински съвет гр. Садово.

Публикувана на: 04.10.2022 г.

Вижте повече
,,,

Обявление по Решение № 447 на ОбС - Садово за изработка на проект ПУП-ПП с. Катуница

Публикувано на: 21.09.2022 г.

Вижте повече
,,,

Обява за публичен търг за продажба на имот по план на с. Чешнегирово

Публикувана на: 12.09.2022 г.

Вижте повече
,,,

Обява за публичен търг за продажба на имот по план на с. Болярци

Публикувана на: 12.09.2022 г.

Вижте повече
,,,

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество в гр. Садово

Публикувана на: 12.09.2022 г.

Вижте повече
,,

Обява за публичен търг за продажба на имот по план на с. Чешнегирово

Публикувана на: 12.09.2022 г.

Вижте повече
..

Обява за публичен търг за продажба на имот по план на с. Чешнегирово

Публикувана на: 12.09.2022 г. 

Вижте повече
,,

Обявление за изготвен проект за ИПУП-ПР по план на гр. Садово

Публикувано на: 31.08.2022 г.

Вижте повече
,,,

Заповед № 239 от 25.08.2022 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на корен на бракувани трайни насаждения

Публикувана на: 31.08.2022 г.

Вижте повече
,,

Заповед № 235 от 25.08.2022 г. на кмета на община Садово

Публикувана на: 25.08.2022 г.

Вижте повече
,

Днес,   08.08.2022 г.  , на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, община Садово обявява ИП за: Удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград-Турска граница, с възложител Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“.

Публикувано на: 08.08.2022 г.

Вижте повече
,

Обявление за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по план на гр. Садово

Публикувано на: 05.08.2022 г.

Вижте повече

.

........

Заповед № ПО-09-839/02.08.2022 г., № ПО-09-839-1/02.08.2022 г. и № ПО-09-839–2/02.08.2022 г. на Областна дирекция "Земеделие"  гр. Пловдив

Публикувано на: 05.08.2022 г.

Вижте повече

 

Обявление за одобрен проект за ПУП-ПРЗ в землището на с. Чешнегирово

Публикувано на: 25.07.2022 г.

Вижте повече

,

Обява за публичен търг за продажба на имот с. Богданица

Публикувана на: 25.07.2022 г.

Вижте повече

...

Съобщение за предоставяне на достъп до информация за инвестиционно предложение в с. Милево

Публикувано на: 12.07.2022 г.

......

Вижте повече

...

Списък на земеделските земи по населени места, който ще се отдава под наем за стопанската 2022/2023 година

Публикуван на: 11.07.2022 г.

....

Вижте повече

.......

Обявление по Решение № 411, взето с Протокол № 31 от заседание на Общински съвет гр. Садово

Публикувано на: 08.07.2022 г.

Вижте повече

.......

Обявление по Решение № 406, взето с Протокол № 35 от заседание на Общински съвет гр. Садово

Публикувано на: 07.07.2022 г.

Вижте повече

.......

Обявление по Решение № 405, взето с Протокол № 35 от заседание на Общински съвет гр. Садово

Публикувано на: 07.07.2022 г.

Вижте повече

.......

Съобщение за инвестиционно предложение в с. Караджово

Публикувано на: 23.06.2022 г. 

                                                                                                                  

Вижте повече

Заповед № 158/16.06.2022 г. на кмета на община Садово

Публикувана на: 17.06.2022 г.

Вижте повече

.....

Обява за публичен търг за продажба на имот с. Моминско

Публикувана на: 15.06.2022 г.

В ижте повече

,,

Обява за публичен търг за продажба на имот по план на с. Чешнегирово

Публикувана на: 02.06.2022 г.

Вижте повече

.....

Обявление за изработен проект за ПУП-ПРЗ за землището на с. Катуница

Публикувано на: 02.06.2022 г.

Вижте повече

.......

Обявление по Решение № 384, взето с протокол № 33 от заседание на Общински съвет Садово с което се разрешава изработването на проект за промяна на предназначението на земеделска земя в землището на гр. Садово

Публикувано на: 01.06.2022 г.

Вижте повече

,,,

Обявление по Решение № 382, ​​​​взето с протокол № 33 от заседание на Общински съвет Садово

Публикувано на: 01.06.2022 г.

Вижте повече
,,

Обявление по Решение № 383, взето с протокол № 33 от заседание на