0884 233 790

Управление на собствеността


Административни услуги при

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА


Наименование на услугата

нормативна основа

1.Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда нс Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Необходими документи:
1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост (ако има такъв);
4. Декларация за семейно имотно състояние;
5. Удостоверение за наследници (при необходимост);

6.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:

15 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА

20.00 лв.

 

Закон за уреждане
правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни
влогове - чл.2, ал.2

Правилник за прилагане
на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Закон за местните
данъци и такси - чл.115

2.Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Необходими документи:
1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост (ако има такъв);
4.Скица на имота;
5.Удостоверение за наследници (при необходимост);

6.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:

15 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА

20.00 лв.

 

Закон за общинската
собственост - чл.62, ал.4

3.Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост (ако има такъв);
4.Декларация за семейно имотно състояние;
5.Удостоверение за наследници (при необходимост);

6.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:

14 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА

20.00 лв.

Закон за общинската
собственост - чл.45а, ал.1

4.Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Удостоверение за наследници (при необходимост);

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:
14 дни 
след представяне на редовни документи

ТАКСА

5.00 лв. за страница

 

Закон за общинската
собственост - чл.62, ал.2

Закон за местните
данъци и такси - чл.115

5.Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Необходими документи:
1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост (ако има такъв);
4.Удостоверение за наследници (при необходимост)

5.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:
14 дни 
след представяне на редовни документи

ТАКСА
20.00 лв.

 

Закон за общинската
собственост - чл.62, ал.4

6.Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост (ако има такъв);
4.Удостоверение за наследници (при необходимост);

5.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:

15 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА

20.00 лв.

Закон за общинската
собственост - чл.62, ал.4 във връзка с Гражданскопроцесуален
кодекс - чл.587 

7.Издаване на заповед за изземване на имот

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост;
4.
Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:

30 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА
няма

 

 Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи -  чл.34, ал.1

8.Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Документ за собственост (ако има такъв);
4.Скица на имота;
5.Удостоверение за наследници (при необходимост);

6.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Искане (образец)

Срок за изпълнение:
14 дни
 след представяне на редовни документи

ТАКСА
20.00 лв.
за всеки имот

 

Закон за общинската
собственост - чл.62, ал.4, във връзка с
чл.5

9.Издаване на заверено копие от заповеди, договори, решение за отстъпено право за строеж и други

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Удостоверение за наследници (при необходимост);

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:

15 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА

5.00 лв. за страница

 

Закон за местните
данъци и такси - чл.115

10.Издаване на заверено копие от акт за общинска собственост или акт за държавна собственост

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Удостоверение за наследници (при необходимост);

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:

15 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА

10.00 лв.

Закон за местните
данъци и такси - чл.115

11.Издаване на копие от отчуждителна преписка

Заявление (образец)

Срок за изпълнение:

15 дни след представяне на редовни документи

ТАКСА

20.00 лв.

 

Закон за местните
данъци и такси - чл.115

Адрес и телефон за справка по услугите:

гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, етаж 3, стая 305

Лица за контакт: Васка Гюстерова - гл. спец. "Общинска собственост"

                             Надежда Попова - гл. спец. "Общинска собственост"

тел. централа: 03118/26-01 вътрешен: 106

тел. централа: 03118/21-71 вътрешен: 106