0884 233 790

МКБППМН
Местна комисия за борба срещу

противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни към община Садово

. 

. 

                                                                                           

ВАЖНО ДО РОДИТЕЛИТЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА САДОВО

.

 

МКБППМН Презентация

,

Консултативен кабинет

,

За Вас, родители!

info

СЪСТАВ НА МКБППМН КЪМ ОБЩИНА САДОВО 

 • ПРЕДСЕДАТЕЛ – Петър Георгиев - заместник кмет на oбщина Садово;
 • СЕКРЕТАР – Ели Стоянова;
 • ЧЛЕНОВЕ НА МК – 7 бр.;
 • ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ – 3 бр. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МК: 

 • Дирекция „ Социално подпомагане”, Отдел „ Закрила на детето” гр. Първомай;
 • Районно управление „ Полиция”;
 • Инспектор „ ДПС” при РПУ – гр. Асеновград;
 • Училищни комисии за БППМН;
 • Директори на учебни заведения;
 • ЦОП – гр. Садово

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

Деца, учители, родители, семейства;

Малолетни и непълнолетни, заведени на отчет към ДПС;

Деца и семейства в неравностойно положение;

Младежки организации

 

ПОТРЕБНОСТИ: 

Подпомагане на деца и родители;

Изготвяне и предоставяне на информационни и обучителни материали;

Превенция и интеграция на лица, рискови групи и кризисни ситуации.

 

ФУНКЦИИ:

Информационно-превантивна: Проучване на причините, проявлението, симптоматиката и рисковите фактори за девиационни и противообществени прояви при децата и подрастващите и изготвяне на програми с алтернативи за преодоляването им. Индивидуална и превантивна дейност на деца и семейства, живеещи в рискова среда.


ЩО Е ПРОТИВООБЩЕСТВЕНА ПРОЯВА?

„Противообществена проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави”

Чл.49-а, ал.1 от ЗБППМН.

Противоречието с морала и добрите нрави е в основата на т.н. социални патологии – наркомания, проституция, скитничество, безнадзорност, употреба на алкохол от подрастващите.

 

ВАЖНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,  ВЪРХУ КОИТО СЕ ОСНОВАВА НАШАТА ДЕЙНОСТ:

 • Правила на ООН относно минималните стандарти на правосъдие по отношение на ненавършилите пълнолетие лица;
 • Конвенция за правата на детето;
 • Закон за закрила на детето;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за народната  просвета.

ДЕЙНОСТИ НА КОМИСИЯТА:

Организира и координира социално – превантивната дейност на територията на Община Садово;

Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;

Разглежда противообществените прояви на малолетни и непълнолетни по сигнали на прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата;

Съдейства на децата, излезли от Социално – педагогически интернати, Възпитателни училища - интернати пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Анализира тенденциите на противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика.
 

КОНСУЛТАТИВЕН  КАБИНЕТ  ЗА  ДЕЦА  И  ЮНОШИ

 ГОСПОЖИ И ГОСПОДА УЧИТЕЛИ,

Свидетели сме на нарастване на случаите на агресивно поведение сред учениците, незаинтересованост към училищните знания, увеличаване на броя на отсъствията – извинени и неизвинени…. Затова, ако установите плашеща Ви промяна в тяхното поведение, неблагоприятна промяна в семейството на Ваш ученик или педагогическата интуиция Ви подсказва, че съществува възможност за неблагоприятно развитие на някой ученик, молим, посъветвайте детето или родителите да се обърнат към нас – ПРОБЛЕМИТЕ СА ОБЩИ!

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Напоследък наблюдавате ли промяна в поведението на своето дете:

 • Рязко е спаднал успехът му в училище;
 • Раздразнително е;
 • Понякога се държи грубо;
 • Избрало си е приятели, които не одобрявате;
 • Игнорира Ви и не споделя, а Вие не знаете как точно да постъпите, то тогава може да намерите съдействие и подкрепа при нас;

Психологическото консултиране отговаря на потребностите на хора, нуждаещи се от психологическа подкрепа, без да имат психиатрични проблеми или отклонения.

                               КАТО РОДИТЕЛ ИМАМ ГРИЖАТА:
 • Да отглеждам детето си в семейна среда, изпълнена с обич, разбиране, търпение;
 • За здравето на моето дете;
 • За изхранването на моето дете;
 • За физическото развитие на моето дете;
 • За емоционалното развитие на моето дете;
 • За образованието на моето дете;
 • За възпитанието на моето дете.

КАТО РОДИТЕЛ ИМАМ ПРАВО: 

 • Да искам и получавам съдействие от органите по Закрила на детето;
 • Да бъда информиран и консултиран за всички мерки и действия, предприемани по Закона за закрила на детето, освен ако информацията би засегнала интересите на детето ми; да искам промяна на мерките при изменение на обстоятелствата.

КАК ДА БЪДЕМ „ ПОЗИТИВНИ РОДИТЕЛИ”:

 • НЕ на телесното наказание.

Агресията към децата ги учи на агресия и е причина да проявяват насилие в бъдеще. Изберете по-добрия вариант – налагайте дисциплина с любов и търпение.

 • Бъдете съпричастни към желания, неволи, тревоги, проблеми на детето си, за да ви допусне то в неговия свят. Така ще имате възможност да му помогнете, да промените нещо.
 • Важно е да говорите така, че детето да Ви чува.Това не означава да крещите, а да комуникирате на език, близък до детето, да разбирате и неизказаните от него думи. Бъдете преди всичко негов приятел, само така ще бъдете добър родител.
 • Научете се да казвате   „ Извинявай! ” на детето си.

Не винаги само то е виновно, понякога и Вие грешите и е редно да си го признаете пред детето. В противен случай то ще реши, че не сте честни и справедливи.

 • Казвайте „ Не”, но по заобиколен начин. Не винаги е нужно да сте директни. Децата, чувайки „ Не” често решават напук да направят обратното. Ето защо не прекалявайте с Не-то, запазете го за по-важните моменти, използвайте забрани без съдържанието на отрицателни думи, за да поставяте граници и правила пред децата си.
 • Бъдете добър пример за детето си. Не може да му обяснявате как лъжата е лошо нещо, а в същото време вие да лъжете и детето Ви да става свидетел на това.

СПОРЕД ЗАКОНА за БППМН

Ако не полагам достатъчно грижи за детето си и то е извършило противообществена проява, може да ми бъдат наложени:

 • Предупреждение;
 • Задължение да посещавам специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието;
 • Глоба в размер от 50 до 1000 лв.

 

МЛАДИ ПРИЯТЕЛЮ,

Случвало ли ти се е да се чувстваш самотен или объркан, да срещаш трудности в училище, да имаш проблеми със съучениците или  приятелите  си, родителите ти да не те разбират, да не намират време за теб….Притесняваш ли се да изказваш мнението си пред класа или други хора, имаш ли колебания относно бъдещата си професия или учебното заведение, в което ще продължиш образованието си, или може би чувстваш нужда просто да поговориш, да споделиш с някого, защото... май никой не те изслушва…. Ако поне на един въпрос отговорът е „ Да“ – ПОТЪРСИ НИ! НЕ ОТЛАГАЙ!


МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ – САДОВО

Съгласува дейността на държавните и обществените организации на територията на общината във връзка с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Разглежда противообществените прояви, извършени от маловръстни по сигнал на прокуратура, съд, полиция и граждани; налага възпитателни мерки по ЗБППМН;

Издирва маловръстни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;

Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват при възпитанието на децата;

Изпълнява мероприятия по програми за предотвратяване на извършването на противообществени прояви; по програми за работа с родители;

Създаде консултативен кабинет като помощен орган в дейността на комисията.
,

Ние,

Психолозите и педагозите от кабинета, обслужваме деца и юноши от община Садово, техните родители и настойници, учители и възпитатели.

Нашите консултации са БЕЗПЛАТНИ.

Можете да ни откриете всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 ч.

на

ТЕЛЕФОН НА ДОВЕРИЕТО

0889150086ОБЩИНА САДОВО,  ПЛОВДИВСКА  ОБЛАСТ

4122 гр. Садово, ул. “Иван Вазов” № 2
Лице за контакт: Ели Стоянова - секретар на МКБППМН към ОБЩИНА САДОВО

централа тел.: 03118/26-01 или 03118/ 21-71; 
факс:  03118/ 25 - 00; 
e_mail: sadovo@sadovo.bg