0884 233 790

Отчети

Отчет за дейността на Център за общесвена подкрепа гр. Садово за 2023 година

Отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2023 година


Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за 2023 година


Отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2022 година


Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа гр. Садово за 2022 година


Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за I-то полугодие на 2023 година


Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за 2022 година

Доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Садово 2021-2027г. за 2022 г.


Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за I-то полугодие на 2022 година


Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги в община Садово за 2021 година


Отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2021 година


Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа гр. Садово за 2021 година
Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за I-то полугодие на 2021 година

Отчет относно дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция с. Болярци, община Садово за 2020 година

Доклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Ахматово за 2020 година

Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа гр. Садово за 2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за 2020 година


Отчет за дейността на МКБППМН при Община Садово за 2020 г.


Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за I-то полугодие на 2020 година

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. за 2019 година

Доклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Ахматово за 2019г.

Отчет за дейността на МКБППМН при Община Садово за 2019г.


Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа Садово за 2019 година


Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за 2019 година


Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. за 2018 г.


Отчет относно дейността на Общински съвет-Садово за І-во полугодие на 2019 година


Отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция Болярци

Отчет за
изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово за 2018 година


Доклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост Ахматово за 2018 година


Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа Садово за 2018 година


Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за 2018 година


Доклад за наблюдение на изпълненето на Общинския план за развитие 2014-2020г. за 2017г.

Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа Садово за 2017 година


Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги в община садово за 2017г.


Отчет за дейността на МКБППМН при Община Садово за 2017г.


Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за 2017 година


Отчет за дейността на МКБППМН при Община Садово за 2016 год.


Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за 2016 година


Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за І-то полугодие на 2016 г.


Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. за 2015г.

Отчет относно дейността на МКБППМН при Община Садово за 2015 година


Отчет за дейността на Общински съвет - Садово за 2015 година


Отчет за дейността на Общински съвет - Садово за І-то полугодие на 2015г.


Отчет за дейността на Общински съвет - Садово за 2014 година

Отчет за дейността на Общински съвет - Садово за І-то полугодие на 2014г.