0884 233 790

Галерия

Пресконференция 03.11.2015 г.

« Назад

Откриваща пресконференция по Проект № BG05M9OP001-2.002-0013-C001 
"Услуги за социално включване и независим живот в община Садово"

« Назад